increase | Privacybeleid
Increase is an independent, full-service & consultancy company for the playground industry. We offer design and consultancy for playgrounds, playground equipment. Increase is een onafhankelijk, ontwerp- & adviesbureau voor de speeltoestelindustrie. Wij bieden ontwerp en advies voor speelterreinen en speeltoestellen.
increase,innovation,creativity,service,playground,equipment,playground layout,playground equipment design,consultancy,advice,safety standards,standards,EN71,EN71-1,EN1176,EN1177,inspection,risk assessment,certification,TÜV,CE,CE labeling, ASTM innovatie,creativiteit,service,speelterrein,speelterreinen,speeltoestel,speeltoestellen,ontwerp,ontwerp speeltoestellen,ontwerp speelterreinen,layout,design,advies,veiligheid, veiligheid van speelterreinen,inspecties,risicoanalyse,risicoanalyse speelterrein,certificatie,CE markering
51741
page-template-default,page,page-id-51741,qode-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,brick-ver-2.0, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Privacybeleid

 

INCREASE bvba waardeert uw interesse in onze diensten en uw bezoek aan onze website. In het kader van uw relatie met INCREASE bvba kan het zijn dat INCREASE bvba persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verzamelt en verwerkt. In dit privacybeleid willen we duidelijk maken wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij vinden het belangrijk dat u onze website met een gerust hart kunt bezoeken.

INCREASE bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te Hemelrijken 8, 2890 Puurs-Sint-Amands, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer 0833.020.855 en met e-mailadres info@increase.be is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

De over u verzamelde gegevens kunnen het volgende bevatten: naam, e-mailadres, telefoonnummer (zowel privé als professioneel), adres (zowel privé als professioneel), functie, professionele achtergrond, opleidingsachtergrond, vaardigheden en ervaring, foto en elke andere informatie die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen eveneens informatie door middel van cookies (cf. verder in dit privacybeleid).

De gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn gegevens die u ons heeft verstrekt bij het gebruik van onze diensten en/of onze website, inclusief uw aanvraag om informatie met betrekking tot INCREASE bvba te ontvangen (zoals bv. in het kader van een aanvraag van ons jaarverslag of ander materiaal), of bij het indienen van uw kandidatuur in het kader van een sollicitatie. Wij verzamelen geen gegevens die afkomstig zijn van andere bronnen.


Hoe en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden als volgt gebruikt:

 • om uw informatieaanvraag te kunnen behandelen;
 • om onze handelsrelatie met u te onderhouden, en meer bepaald om onze diensten aan u of aan uw werkgever of opdrachtgever te kunnen verstrekken en om onze overeenkomsten met u of met uw werkgever of opdrachtgever te kunnen uitvoeren;
 • om u belangrijke informatie betreffende veranderingen in ons beleid, algemene voorwaarden en andere administratieve informatie te bezorgen;
 • voor het uitvoeren van interne analyses van het verkeer op onze website teneinde onze website te optimaliseren;
 • om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws aangaande INCREASE bvba en haar diensten en ter promotie van de diensten van INCREASE bvba;
 • om uw kandidatuur in het kader van een sollicitatie te behandelen en daaromtrent met u te communiceren. De informatie die u ons verstrekt in het kader van een sollicitatie wordt met de grootste voorzichtigheid bewaard en behandeld;
 • om klachten op te lossen en verzoeken voor toegang tot of correctie van gegevens te behandelen;
 • om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en regelgevende verplichtingen;
 • om rechten te vestigen of te verdedigen; onze activiteiten of die van bedrijven die behoren tot dezelfde groep of van partners, onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of deze van de bedrijven die tot dezelfde groep behoren, van u of van anderen te beschermen; en de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een voorwaarde om een overeenkomst aan te gaan.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door INCREASE bvba is:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract (art. 6, §1, (b) AVG);
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan INCREASE bvba onderworpen is (art. 6, § 1, (c) AVG);
 • De verwerking is noodzakelijk ten behoeve van het gerechtvaardigde belang nagestreefd door INCREASE bvba of een derde partij, behalve wanneer dergelijke belangen minder zwaar wegen dan de belangen van uw fundamentele rechten en vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is (art. 6, §1, (f) AVG).

De gerechtvaardigde belangen die nagestreefd worden door INCREASE bvba zijn: normale uitvoering en ontwikkeling van haar bedrijf en in dat kader o.a. onderhouden van klantenrelaties.

Op onze website vindt u links naar websites die geen deel uitmaken van INCREASE bvba. INCREASE bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de privacymaatregelen van deze websites.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen noch verstrekken uw persoonlijke gegevens aan derden die geen deel uitmaken of een directe partner zijn van INCREASE bvba.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de bovenvermelde doeleinden, zoals bijvoorbeeld IT of andere dienstverleners, of wanneer daartoe een wettelijke of een reglementaire verplichting bestaat. Behoudens in het laatste geval, zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben die voldoende passende waarborgen biedt ter bescherming van uw persoonsgegevens.


Veiligheid

INCREASE bvba heeft passende technische, fysieke, juridische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. Helaas kan voor geen enkele overdracht van gegevens over het internet of voor geen enkel dataopslagsysteem de veiligheid 100% gegarandeerd worden.


Bewaring van persoonsgegevens

INCREASE bvba neemt redelijke maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij verwerken nodig zijn voor het beoogde gebruik ervan, en zo juist en volledig zijn als nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden omschreven in dit privacybeleid. INCREASE bvba zal de persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode bij wet vereist of toegestaan is.


Uw rechten als betrokkene

Krachtens de AVG heeft u bepaalde rechten op bepaalde gronden en onder bepaalde voorwaarden, waaronder het recht op inzage, correctie, verzet tegen het gebruik of verzoek om schrapping of wissen van persoonsgegevens, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken. Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Neem contact met ons op via info@increase.be als u een dergelijk verzoek wenst in te dienen of vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en verwerken.


Wijzigingen van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met de wijzigingen in onze zakelijke noden en wettelijke verplichtingen. Om u in te lichten over de wijzigingen zullen wij updates plaatsen op onze website.


Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid of om een van uw rechten uit te oefenen zoals hierboven vermeld, kunt u ons contacteren via:

INCREASE bvba
Hemelrijken 8
2890 Puurs-Sint-Amands
info@increase.be


Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en als u meent dat het probleem niet opgelost kan worden door ons te contacteren, dan biedt de AVG u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


Gebruiksvoorwaarden

Raadpleging van deze website is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten. Door deze website te bezoeken en te raadplegen stemt u volledig en zonder voorbehoud in met de gebruiksvoorwaarden zoals hieronder uiteengezet.


Auteursrechtaanduiding

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd; deze rechten berusten bij INCREASE bvba of zijn leveranciers en partners. Alle rechten voorbehouden. De informatie op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluidsfragmenten) mag niet worden gekopieerd, overgedragen, verdeeld of bewaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INCREASE bvba, tenzij anders vermeld. Wijzigingen van de inhoud van de website zijn ten strengste verboden. Delen van de website bevatten illustraties die expliciet auteursrechtelijk beschermd zijn door de leveranciers.

 

Geen garantie of aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten of aanspraken van welke aard dan ook ontleend worden aan de informatie op deze website. INCREASE bvba is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites die u bezoekt via deze website. Links worden aangeboden als een dienst, wat niet betekent dat INCREASE bvba verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of zulke websites virussen of ander beschadigend materiaal bevatten. Wij kunnen informatie op deze website wijzigen zonder voorafgaande aankondiging of goedkeuring.


Opmerkingen, vragen en suggesties

INCREASE bvba wenst geen strikt vertrouwelijke of specifiek gerichte informatie te ontvangen langs deze website. Alle informatie die u verstrekt (suggesties, ideeën en andere) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, onverminderd de voorwaarden van het bovenstaande privacybeleid aangaande uw persoonlijke gegevens. Door INCREASE bvba materialen te sturen geeft u het bedrijf het onbeperkte en onherroepelijke recht om deze informatie te gebruiken, tonen, wijzigen, behandelen, openbaar te maken en wettelijk vast te leggen. INCREASE bvba heeft bovendien het recht om vrij ideeën en technieken toe te passen die u ons verstrekt. INCREASE bvba heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. INCREASE bvba is bereikbaar voor suggesties en opmerkingen. U kunt ons ook klachten over bepaalde tekst of illustraties overmaken.


Algemeen

Het staat INCREASE bvba vrij om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door ze opnieuw op deze website te plaatsen. De gebruiksvoorwaarden zijn opgemaakt in en vallen juridisch onder het land van vestiging van INCREASE bvba, België; alle geschillen vallen onder het Belgische rechtsgebied. Als een bevoegde rechtbank beschikt dat een bepaald deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is, wordt het desbetreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wettelijk van kracht blijven.


Cookiesbeleid

Om onze websites beter aan te passen aan uw behoeften en wensen, maakt INCREASE.be gebruik van cookies. U heeft de optie om cookies te weigeren. Indien u ze weigert, willen wij u graag informeren over het feit dat bepaalde delen van onze website niet naar behoren zullen functioneren. Het kan ook zijn dat u geen toegang meer zult hebben tot bepaalde diensten die we op deze website bieden.

Indien u uw cookieinstellingen niet verandert en kiest voor ‘Doorgaan’, dan zal INCREASE.be aannemen dat u toestemt om onze cookies aan te nemen.

Hieronder bieden we u meer informatie over cookies in een overzichtelijke Q&A-indeling.


Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand welke de server van de site die u bezoekt bewaart in uw webbrowser of uw computer of uw mobiele apparaat, zoals een smartphone, iPhone, iPad en dergelijke. Een cookie bevat een code die alleen kan worden gelezen door de server die de cookie geplaatst heeft. De server heeft daarom geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.


Waar bestaat een cookiebestand uit?

Een cookiebestand bestaat uit:

 • De naam van de server welke het cookiebestand heeft geplaatst
 • Een aangegeven vervaldatum
 • Een unieke numerieke code

 

Waar worden cookies voor gebruikt?

Door cookies te gebruiken maken wij uw browse-ervaring als bezoeker van onze website zo optimaal mogelijk. Met gebruik van cookies kunt u ook makkelijker en sneller navigeren tussen verschillende delen van de website, door de inhoud van onze website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, zoals uw taalvoorkeur.


Waar kan ik deze cookies vinden?

Cookies worden geplaatst in een speciale map van uw browser op uw computer of uw mobiele apparaat.


Wat is een ‘Sessiecookie’?

Deze cookie heeft als functie het herkennen van uw browser tijdens uw bezoek aan onze websites.

 

Wat is een ‘Permanente cookie’?

Deze cookie heeft als functie het herkennen van uw browser voor terugkerende bezoeken aan onze websites.


Welke cookies zijn noodzakelijk?

U zult merken dat bepaalde delen van onze websites niet goed functioneren als u de benodigde cookies heeft geblokkeerd. INCREASE.be gebruiks dergelijke cookies bijvoorbeeld voor het invullen van een contactgegevensformulier of om u toegang te geven tot deelname in discussies op onze blogs. INCREASE.be maakt gebruik van ‘noodzakelijke’ cookies wanneer u probeert in te loggen op uw persoonlijke account. We gebruiken deze cookies om uw identiteit op een veilige manier te kunnen controleren en om u toegang te verlenen tot de persoonlijke gegevens die u heeft ingevuld.


Wat zijn ‘Functionele cookies’?

Zoals de naam suggereert, zorgen deze cookies ervoor dat onze websites optimaal functioneren. Zo ervaart u een zo aangenaam en persoonlijk bezoek als mogelijk is op onze websites. INCREASE.be maakt gebruik van deze ‘functionele cookies’ om uw persoonlijke voorkeuren te ‘onthouden’, zodat u niet dezelfde communicatie hoeft te herhalen bij vervolgbezoeken, bijvoorbeeld voor het nemen van een bepaalde actie.


Wat zijn ‘Prestatiecookies’?

INCREASE.be maakt gebruik van ‘prestatiecookies’ om vast te stellen hoe u onze websites gebruikt, met als doel het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Zo kunnen we bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan elke pagina bijhouden of de meestgebruikte taalvoorkeur van bezoekers op de site vaststellen.


Wat zijn ‘cookies van derden’?

Dit zijn cookies die worden bewaard door advertenties die afkomstig zijn van derden die verschijnen op de websites van INCREASE.be. Deze hebben als doel het aanpassen van de advertenties en/of inhoud van de advertenties aan uw persoonlijke voorkeuren. U kunt deze cookies alleen zien indien u ze niet blokkeert. Wanneer u cookies van derden toepast, hebben noch INCREASE.be noch de adverteerders (derde partij) toegang tot uw persoonlijke gegevens.


Wat is ‘Ingebedde inhoud’?

INCREASE.be kan u naar andere sites verwijzen middels een klikbare link. Deze link neemt u naar de website van een andere organisatie. Het kan gebeuren dat de website waar u naar wordt verwezen ook gebruik maakt van cookies. INCREASE.be raadt u aan om de gebruiksvoorwaarden die staan vermeld op de desbetreffende website te raadplegen, zodat u uzelf in kennis kunt stellen van hun privacy- en cookiesbeleid.


Hoe kan ik deze cookies beheren?

U kunt uw eigen cookies beheren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen naargelang uw persoonlijke voorkeuren. U kunt altijd cookies verwijderen die zijn geplaatst en nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

De website hieronder geeft u een overzicht van de meestgebruikte browsers om u te helpen bij het instellen van uw browservoorkeuren: http://www.aboutcookies.org/